Old Texas pienvarastot

Täyden palvelun varastointitalo

Täyden palvelun varastointitalo

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Kiinteistö Oy Varavoudin tietosuoja- ja rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Kiinteistö Oy Varavouti
Y-tunnus: 1017019-3
Osoite: Koy Varavouti c/o Azets Insight
Joukahaisenkatu 6
20520 Turku

Sähköposti: asiakaspalvelu@oldtexas.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Taneli Kaleva

3. Rekisterin nimi
Old Texas Pienvarastot -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen, eli tämän rekisterin tarkoituksena on käsitellä ja hallita asiakassuhdetta rekisteröidyn antamalla suostumuksella. Tietoja voidaan käyttää tapahtumien ja palveluiden kehittämiseen sekä yhteydenpitoon asiakkaisiin päin. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole kieltänyt tietojen käyttämistä.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Y-tunnus
Rekisterissä olevien tietojen säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin merkittävät tiedot saadaan rekisteröidyiltä rekisterinpitäjän asiakkailta itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterissä olevia asiakastietoja ei luovuteta, paitsi asiakkuussuhteen perusteella niille tapahtumanjärjestäjille, joiden tilaisuuteen asiakas ostaa pääsylipun ja niille yrityksille, joiden tuotteita asiakas ostaa palvelun kautta.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely, haku ja selaaminen tapahtuvat autentikoitujen käyttöoikeuksien perusteella. Käyttöoikeudet myönnetään tietyille rekisterinpitäjän työntekijöille ja johtohenkilökunnalle.

9. Tarkastusoikeus
Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Kiinteistö Oy Varavouti, c/o Tili-Avekki Oy, Multavierunkatu 1 D 20100 Turku, Finland.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Kiinteistö Oy Varavouti,  c/o Tili-Avekki Oy, Multavierunkatu 1 D 20100 Turku, Finland.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä kohdassa tarkoitetut kiellot on lähetettävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Kiinteistö Oy Varavouti,  c/o Tili-Avekki Oy, Multavierunkatu 1 D 20100 Turku, Finland.

 
SOPIMUSEHDOT 8.9.2015

1 § Varaston kunto
Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä.

2 § Varaston käyttö
Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokrakohdetta huolellisesti ja noudattamaan toiminnassaan lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. Vuokralainen vastaa kaikista varastotiloille, käytäville, pihoille ja muille yleisille tiloille aiheuttamistaan vahingoista. Vuokralainen huolehtii ja vastaa myös siitä, että hänen kulkuoikeuksillaan tiloihin tulleet henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja.

Lattiakuorma ei saa ylittää 500 kg/m2. Vuokrakohdetta saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle tai terveydelle vaarallisten taikka haittaa aiheuttavien aineiden varastointi on kielletty. Herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden, kasvien tai eläinten varastointi on kielletty. Jos vuokranantaja arvioi, että varastoitu tavara voi olla vahingoksi ihmisille tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan välittömästi vuokranantajan vaatimuksesta kyseisen varastoidun tavaran.

Tiloissa saa oleskella vain tavaroiden tuomisen, noutamisen tai inventaarion ajan. Muu kuin tavaroiden varastointiin liittyvä toiminta varastotiloissa, käytävillä, pihalla ja muissa yleisissä tiloissa on kielletty. Tiloissa ei saa yöpyä tai oleskella asiattomasti. Kulkureitit tulee pitää esteettöminä. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa ja vain sopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella.

Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta varastoida kolmannen osapuolen tavaroita vuokraamassaan varastossa.

Vuokralaisen tulee kuljettaa mahdollisesti syntyvät roskat ja jätteet pois tiloista. Mikäli vuokralaisen toiminnasta aiheutunutta yleisten tilojen likaantumista ilmenee, vuokranantajalla on oikeus suorittaa siivous vuokralaisen kustannuksella.

Tupakointi tiloissa on ehdottomasti kielletty.

Vuokralaisen on huolehdittava tiloissa käyntinsä yhteydessä kaikkien ovien sulkeutumisesta. Jos vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan huoltomiehen käynnin tai hälytyksen, hän on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet kulut.

Vuokralainen vastaa siitä, että vuokranantajalla on käytössään vuokralaisen voimassa olevat yhteystiedot nimi, katuosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, joiden muutokset ilmoitetaan sähköpostiin asiakaspalvelu@oldtexas.fi  

Vuokralaisen on säilytettävä kulkuoikeuttaan turvallisesti siten, että se ei joudu ulkopuolisen haltuun. Mikäli vuokralainen epäilee, että kulkuoikeus on joutunut vääriin käsiin, vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa tästä välittömästi vuokranantajalle.

Vuokralainen on vastuussa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu antamiensa virheellisten yhteystietojen johdosta tai siksi, että kulkuoikeus on joutunut ulkopuolisen haltuun.

3 § Lämmitys ja sähkö
Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa.

4 § Vakuutukset ja lukitus
Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja vuokrakohteen lukitsemisesta riippulukolla.

5 § Vuokralaisen muutostyöt
Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutostöitä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen on kielletty, esimerkiksi hyllyjen on oltava lattialla seisovia. Vuokralainen ei saa kiinnittää vuokrakohteeseen tai yleisiin tiloihin minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä kilpiä, logoja, kuvia, mainoksia tms.

6 § Vuokranantajan vastuu
Vuokranantaja ei vastaa vuokrakohteessa säilytettyjen tavaroiden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Vuokranantaja ei vastaa missään olosuhteissa välillisistä vahingoista. Välillisiä vahinkoja ovat menetetty liikevoitto, menetetyt tulot, muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta aiheutuva vahinko, aineettomat vahingot ja muut vastaavat vahingot. Vuokranantaja ei myöskään vastaa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä, mikäli syynä on ylivoimainen este.

7 § Vuokrasopimus
Vuokralainen täyttää verkkosivulla olevan lomakkeen, jolloin hän hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa tässä olevat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä ja maksaa vähintään ensimmäisen kuukauden vuokran sekä mahdollisesti sen lisäksi vaaditun takuumaksun. Vuokrasopimus syntyy, kun vuokranantaja tämän jälkeen vahvistaa sopimuksen syntymisen sähköpostin välityksellä. Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus ja oikeus vuokrakohteen hallintaan alkaa.

Mikäli vuokralainen on eri henkilö/yritys kuin sähköisessä vahvistuksessa käytetty pankkivarmennettu henkilö/yritys, ovat molemmat oikeushenkilöt sopimuksen osapuolia ja yhteisvastuussa vuokran maksamisesta ja muiden vuokrasopimuksen ehtojen noudattamisesta.

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli vuokralaisella on tai vuokralaiselle syntyy luottohäiriömerkintä, vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokratakuu.

Vuokranantajalla on oikeus 30 päivän varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila.

Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, vuokranantajalla on oikeus pitää sopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena ja siirtää sopimus myös hänen nimiinsä.

  1. Määräaikainen vuokrasopimus:
    Vaikka vuokrasopimus olisi tehty määräajaksi, tulee sopimus irtisanoa viimeistään 7 vrk. ennen vuokrasopimuksen päättymistä tai vuokrasopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Muussa tapauksessa vuokralainen on määräajan päätyttyä velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan vuokrakohteen sekä poistamaan varaston ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeiseen voimassaolopäivän loppuun mennessä.

  2. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus:
    Ellei vuokrasopimusta ole sovittu olemaan voimassa määräajan, sopimus on voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella yhden (1) täyden kuukauden irtisanomisajalla. Esimerkiksi jos sopimus on alkanut 12.1. ja vuokralainen ei enää tarvitse varastoa toukokuussa, hänen tulee irtisanoa sopimus sähköpostitse asiakaspalvelu@oldtexas.fi 11.4. mennessä, jolloin viimeinen vuokrakausi on 12.4.–11.5. Yhden kuukauden irtisanomisaika ei ole sidottu kalenterikuukausiin.

8 § Vuokranmaksu ja seuraukset laiminlyönnistä
Vuokra maksetaan aina etukäteen ja minimi vuokra-aika on 1 kk. Vuokra maksetaan verkkomaksupalvelulla vuokranantajan ilmoittamalle tilille, ellei erikseen ole sovittu käteismaksusta.

Laskutus tapahtuu ainoastaan sähköisesti. Sähköinen laskutusjärjestelmä lähettää laskun 7 päivää ennen kulloisenkin vuokrasopimuskauden päättymistä vuokrasopimuksen jatkamista varten.

Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää ilmoittamalla vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä huomautusmaksu sekä kulloinkin perintälain (513/1999) sallima viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille.

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus

  • sulkea kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä,

  • purkaa vuokrasopimus,

  • pidättää omalla lukituksella vuokralaisen varastoimat tavarat panttina vuokralaisen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi,

  • periä varaston aukaisemisesta 50 euroa, myös silloin kun asiakas on maksanut erääntyneet vuokrat ennen realisointia.

Mikäli vuokraa ei ole maksettu kolmen (3) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus murtaa vuokrakohteen lukko ja realisoida vuokralaisen varastoimat tavarat parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää realisoinnista saatu myyntitulo vuokrarästien maksuun, tilojen siivouskustannuksiin ja mahdolliseen korjaukseen sekä realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Realisointi on mahdollista ilman tuomioistuimen asiasta antamaa tuomiota. Mahdollisen ylijäävän osan myyntitulosta vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä.

Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta saada vuokranantajalta vahingonkorvausta tällä perusteella. Vuokralaisella ei ole oikeutta saada vahingonkorvausta myöskään silloin, jos realisointikirje ei ole tavoittanut vuokralaista hänen antamiensa puutteellisten yhteystietojen vuoksi.

9 § Pääsy tiloihin
Vuokranantajalla tai hänen lukuunsa toimivalla huoltomiehellä on oikeus mennä vuokrakohteeseen välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Vuokranantaja voi rajoittaa pääsyä varastoon myös epäillyn väärinkäytöksen tai viranomaistoimenpiteiden vuoksi.

10 § Vuokrasopimuksen päättyminen ja tilat vuokrasuhteen päättyessä
Vuokrasopimuksen päättyessä vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota vuokrakohde sekä poistaa lukko varaston ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Jos vuokralainen laiminlyö varaston tyhjennyksen sopimuskauden päättymisen jälkeen, vuokranantajalla on oikeus periä vuokraa tyhjennys- tai realisointiajankohtaan saakka, murtaa varaston lukko ja tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Vuokranantajalla on oikeus ryhtyä realisointiin, ellei varastoa ole tyhjennetty 14 päivän kuluessa vuokrasuhteen päättymisestä. Realisointi toteutetaan näiden sopimusehtojen 8 §:n mukaisesti.

Vuokrakohde on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen on siivottava vuokrakohde kustannuksellaan. Vuokranantaja on oikeutettu vuokralaisen kustannuksella suorittamaan siivous- ja korjaustyöt, jotka ovat aiheutuneet tavanomaisen kulumisen ylittävien jälkien poistamisesta, mikäli vuokralainen laiminlyö velvollisuutensa.

11 § Vuokratakuun palautus
Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen noin kahden viikon kuluttua, kun vuokrakohteen on todettu olevan tyhjennetty, siivottu ja vastaavan kunnoltaan sitä mitä se oli sopimusta tehtäessä. Palautuksen edellytyksenä on lisäksi, että vuokralainen on hoitanut kaikki sopimusvelvoitteensa ja ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.

12 § Sopimuksen siirtäminen
Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.

13 § Seuraukset sopimusrikkomuksesta
Sen lisäksi mitä muutoin näissä ehdoissa on todettu, vuokranantajalla on vuokralaisen sopimusrikkomustapauksessa oikeus sulkea vuokralaisen kulkuoikeus sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

14 § Muut ehdot
Kampanjatarjouksia ei sovelleta, jos vuokran maksaa viranomainen maksusitoumusmenettelyllä tai muu kolmas osapuoli.

Vuokranantaja noudattaa henkilötietolain (523/1999) mukaista asiakastietojen rekisteröintiä. Rekisteriseloste on nähtävissä vuokranantajan internet -sivuilla. Vuokranantaja voi antaa tietoja vuokralaisista viranomaiselle pyynnöstä.

Ellei sopimuksessa tai näissä ehdoissa ole muuta sovittu, vuokrasopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995) sen säännöksiä ja siitä annettuja muutoksia.